Msn kampioenschappen/ Championnat 2014

 • 19 september 2014

Vous pouvez trouver la version fran&ccedilaise ci-dessous

&nbsp

Msn Kampioenschappen 2014

http://www.msnduivensport.be

&nbsp

Reeds voor de elfde &nbspmaal organiseert Msn Duivensport haar kampioenschappen

&nbsp

Zoals u in onderstaand deelnemingsreglement kan zien, kan iedereen er aan deelnemen

&nbsp

De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 01-10-2014

&nbsp

U kan deelnemen door het deelnameformulier in te vullen en te mailen naar kampioenschappenmsn@gmail.com

&nbsp

&nbspReglement

Na 10 jaar hetzelfde concept toegepast te hebben, zijn we van mening dat het tijd wordt om enkele wijzigingen door te voeren. U vindt de aanpassingen in het rood.

&nbsp

 1. Iedereen, die lid is van de K.B.D.B. en in de schoot van deze federatie geen voorwerp uitmaakt van een rechtszaak of dopingaffaire, kan deelnemen aan dit gratis kampioenschap Er kan geen verzet worden aangetekend tegen de offici&eumlle uitslag.
 2. Wie deelneemt aan dit kampioenschap aanvaardt het reglement en de deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij beschreven door de inrichter, MSN Duivensport.
 3. De diverse categorie&eumln zijn: oude, jaarse en jonge duiven.
 4. De uitslag is pas definitief na het controleren van de offici&eumlle uitslagen en wordt dan bekend gemaakt op de site. De uitslagen moeten ter controle, op aanvraag, binnen de week naar Msn Duivensport gestuurd worden
 5. Voorwaarden: per categorie 3 uitslagen&nbsp waarvoor de 3 eerste afgegeven duiven in aanmerking komen (dus enkel resultaten met 1,2 EN 3).&nbsp Puntenverdeling: 1 punt per prijs (enkel volle prijzen, minimum per 3tal komen in aanmerking, vb. 34e op 100d telt niet) Zo kan men per categorie maximaal 9 punten behalen Bij gelijkheid van punten wordt verder gekeken naar het co&eumlffici&eumlnt (eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma)
 6. De gewonnen prijzen moeten&nbsp behaald worden op vluchten met minimum 75 duiven en een deelname van minimum 10 liefhebbers. Het loopt van het eerste weekend van april 2014 tot en met het laatste weekend van augustus 2014
 7. Per categorie slechts 1 uitslag per weekend, geen (mid)weekvluchten of gelijkgesteld hieraan. Uitgestelde weekend lossingen tellen wel
 8. Per categorie worden 10 liefhebbers geklasseerd, de anderen worden eervol vermeld.
 9. De &ampldquoAlgemene Kampioen&amprdquo en de 1ste van elke categorie ontvangen een trofee. + natura prijzen .
 10. Iedereen die zich weet te klasseren ontvangt een prijs in natura&nbsp van minimum 15&ampeuro&nbsp
 11. &nbspDe 50 beste, niet geklasseerde deelnemers, ontvangen een prijs t.w.v. 8.85&ampeuro&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
 12. Wordt &ampldquoAlgemeen Kampioen&amprdquo de liefhebber die de meeste punten scoort in de 3 categorie&eumln
 13. Het ingevulde deelnemingsformulier dient opgestuurd te worden voor 1/10/2014
 14. Alle correspondentie gaat via kampioenschappenmsn@gmail.com

&nbsp

&nbsp

Het deelnemingsformulier kan gedownload worden op www.msnduivensport.be

&nbsp

&nbsp

&nbsp

ASDUIF KAMPIOENSCHAPPEN !!!

&nbsp

Er zijn 3 verschillende&nbsp categorie&eumln:

&nbsp

1. Snelheid (vluchten &quotonder&quot Parijs)

Over 7 vluchten

&nbsp

2. Halve fond (vluchten &quotboven&quot Parijs tot Limoges)

Over 4 vluchten

In beide categorie&eumln komen zowel oude, jaarse als jonge duiven in aanmerking

&nbsp

3. Fond vanaf Limoges

Over 3 vluchten

Hier komen oude en jaarlingen in aanmerking

&nbsp

Telkens wordt &eacute&eacuten liefhebber geklasseerd, de rest wordt eervol vermeld

De winnaars ontvangen een trofee + een natura prijs

&nbsp

Het deelnemingsformulier kan gedownload worden op www.msnduivensport.be

&nbsp

&nbsp

De &ampldquoAlgemene Kampioen&amprdquo, de&nbsp &ampldquoCategorie Kampioenen&amprdquo en de asduif winnaars verbinden er zich toe een bon, voor een jonge duif 2015, te schenken aan MSN Duivensport voor haar kampioenschappen en werkingfondsen.

&nbsp

OPGELET !!!

Aan alle onderdelen van de kampioenschappen kan afzonderlijk deel genomen worden u kan dus bv. enkel deel nemen aan het kampioenschap voor jongen duiven of aan de asduif fond

&nbsp

—————————————————————————————————————————

&nbsp

Championnat Msn Duivensport 2014

http://www.msnduivensport.be

&nbsp

Pour la onzi&egraveme fois, le Msn Duivensport organise son championnat. Il est &agrave noter que celui-ci n&amprsquoa rien &agrave voir avec le championnat &amplsquoL&amprsquoamateur du mois&amprsquo.

&nbsp

Comme vous pouvez le lire sur le r&egraveglement de participation qui suit, chacun d&amprsquoentre-vous peut participer.

&nbsp

Les inscriptions sont autoris&eacutees jusqu&amprsquoau 30/09 inclus.

&nbsp

Vous pouvez vous inscrire en compl&eacutetant le formulaire de participation et l&amprsquoenvoyer par mail &agrave kampioenschappenmsn@gmail.com

&nbsp

&nbsp

R&egraveglement

&nbsp

Apr&egraves 10 ans sans changement de r&egraveglement, nous avons pens&eacute qu&amprsquoil &eacutetait opportun d&amprsquoapporter quelques modifications. . Les modifications seront mentionn&eacutees en rouge.

.

&nbsp

 1. Chaque membre de la RFCB, qui n&amprsquoest pas concern&eacute par une affaire judiciaire vis &agrave vis de la F&eacuted&eacuteration ou par une affaire de dopage, peut prendre part gratuitement au championnat. Il ne peut pas y avoir de contestation par rapport au r&eacutesultat officiel.
 2. Celui qui prend part au championnat s&amprsquoengage &agrave respecter le r&egraveglement propos&eacute par Msn Duivensport, l&amprsquoorganisateur.
 3. Les diff&eacuterentes cat&eacutegories sont : vieux, yearlings et pigeonneaux.
 4. Le r&eacutesultat sera d&eacutefinitif apr&egraves le contr&ocircle des prix propos&eacutes. A ce moment, il sera publi&eacute sur le site. Les r&eacutesultats demand&eacutes pour contr&ocircle doivent &ecirctre envoy&eacutes dans la semaine &agrave Msn Duivensport.
 5. Conditions : par cat&eacutegories, on choisit 3 r&eacutesultats avec les 3 premiers marqu&eacutes qui entrent en ligne de compte. (Donc pour chaque r&eacutesultat, les 1ers, 2&egraveme et 3&egraveme marqu&eacutes). R&eacutepartition des points : 1 point par prix (chaque prix doit &ecirctre remport&eacute par 3 minimum, les reliquats de prix ne comptant pas : ex : 34 &egraveme /100 ne compte pas). Ainsi on peut comptabiliser par cat&eacutegorie 9 points maximum. En cas d&amprsquoex-&aeligquo, le coefficient, jusque 3 ou 4 chiffres apr&egraves la virgule sera pr&eacutepond&eacuterant. Le coefficient est calcul&eacute sur la base suivante: place du pigeon x 100, divis&eacute par le nombre de pigeons.
 6. Pour &ecirctre pris en compte, les concours choisis doivent avoir minimum 75 pigeons et minimum 10 participants. Les concours doivent se d&eacuterouler entre le week end du 24/04/2014 et le dernier week end du mois d&amprsquoao&ucirct y compris.
 7. On ne peut prendre qu&amprsquoun concours par week-end par cat&eacutegorie. Les concours de f&ecircte ou de milieu de semaine ne comptent pas. Les concours report&eacute peuvent entrer en ligne de compte.
 8. Par cat&eacutegorie, nous classerons 10 amateurs, les autres &eacutetant cit&eacutes pour l&amprsquohonneur.
 9. Le champion g&eacuten&eacuteral, et le premier de chaque cat&eacutegorie re&ccedilevront un troph&eacutee et des prix en nature.
 10. Chaque participant class&eacute re&ccediloit un prix en nature de minimum 15 euros.
 11. Les 50 premiers amateurs non class&eacutes re&ccediloivent un prix de 8.85 euros.
 12. Le champion g&eacuten&eacuteral est celui qui obtient le plus de points &agrave l&amprsquoaddition des 3 cat&eacutegories.
 13. Le formulaire d&amprsquoinscription compl&eacutet&eacute doit &ecirctre envoy&eacute pour le 01/10/2014.
 14. Toute correspondance doit &ecirctre envoy&eacutee &agrave kampioenschappenmsn@gmail.com

&nbsp

Le formulaire de participation peut &ecirctre t&eacutel&eacutecharg&eacute sur www.msnduivensport.be

&nbsp

&nbsp

Championnat As pigeons

&nbsp

Il y a 3 cat&eacutegories diff&eacuterentes :

&nbsp

Vitesse

=&nbsp vol&nbsp en dessous de Paris: 7 concours

&nbsp

Demi-fond&nbsp

= vol au-dessus de Paris jusque Limoges:&nbsp 4 concours.

&nbsp

Pour ces deux championnats, on peut choisir des vieux, des yearlings ou des pigeonneaux.

&nbsp

Fond&nbsp

= vol &agrave partir de Limoges: 3 concours.

&nbsp

Pour le fond: uniquement des vieux et des yearlings.

&nbsp

A chacune des cat&eacutegories, il y aura un vainqueur, les autres seront cit&eacutes pour m&eacutemoire. Les vainqueurs recevront un troph&eacutee + un prix en nature.

&nbsp

Le formulaire de participation peut &ecirctre t&eacutel&eacutecharg&eacute sur www.msnduivensport.be

&nbsp

Le champion g&eacuten&eacuteral, les vainqueurs de chaque cat&eacutegorie et les vainqueurs d&amprsquoas pigeon s&amprsquoengagent &agrave offrir &agrave l&amprsquoorganisateur Msn Duivensport un bon pour pigeonneau 2015 pour les frais de fonctionnement du championnat.

&nbsp

Important

Chers amis, vous pouvez participer &agrave chaque championnat s&eacutepar&eacutement, vous pouvez par exemple uniquement participer au championnat jeune, ou au championnat as pigeon fond.