PERSMEDEDELING KBDB NATIONALE GROTE HALVE-FOND

  • 22 mei 2018

PERSMEDEDELING t.a.v. DE NATIONALE GROTE HALVE-FOND INKORVINGSLOKALEN en de DEELNEMENDE LIEFHEBBERS

 

 

Rekening houdend met de gewijzigde beschikkingen van

 

          art. 98 § 1 NSR, zoals hierna overgenomen:

 

Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering voor de grote halve-fondwedvluchten, waarvoor de verplichting tot het dragen van een gummiring werd afgeschaft,  en voor de Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht. Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter dienaangaande worden gevolgd.

 

beschikken de liefhebbers nog steeds over de mogelijkheid om hun elektronisch ingekorfde duiven op de nationale grote halve-fondwedvluchten te laten voorzien van een gummiring en om aan de mechanisch ingekorfde duiven een tweede gummi te laten aanbrengen.

 

De aandacht van de verenigingen wordt gevestigd op het feit dat voor het aanbrengen van een gummi, verplichtend al dan niet optioneel, GEEN bijkomend bedrag mag worden aangerekend en dat voor ALLE wedvluchten deze gummi’s GRATIS moeten worden aangeboden aan de liefhebbers.

 

          Art. 98 § 2 & 3 NSR, zoals hierna overgenomen:

 

De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden geconstateerd en gecontroleerd (met uitzondering van de controle voor de nationale grote halve-fondwedvluchten aangezien voor deze wedvluchten de verplichting tot het dragen van een gummiring, bestemd voor de controle,  werd afgeschaft). Bij gebrek, zal ze één seconde nà de eerste controle worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle, zoals voorzien in § 6 van huidig artikel, vervalt voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd.

 

Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, wordt de gummi gebruikt bij wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter controle (in een potje of rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip). Deze beschadigde chip zal, na het lichten van het toestel, moeten bewaard worden door de vereniging tot het einde van het lopende vluchtseizoen.

 

De aandacht van de verenigingen wordt gevestigd op het feit dat, op verzoek van de liefhebber, een manueel toestel ter beschikking van de liefhebber moet worden gesteld zodat, indien het elektronisch systeem faalt, de chip, bij wijze van 1ste bestatiging, kan worden geklokt.

 

          Art. 101 §1 & § 2 NSR, zoals hierna overgenomen:

 

Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) aanmelden via

          een communicatiemiddel aan zijn inkorvingsbureel.

          KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB.

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), met uitzondering voor de grote halve-fond alwaar de 3 laatste cijfers van het nummer van de identiteitsring dient te worden gemeld,  het uur van klokken, het uur van aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber vermelden.

 

Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde communicatiemiddelen of via KBDB-online en dit tot sluiting van de wedvlucht.